Miljöpolicy

Miljöarbete och rutiner

Vårt mål är att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att minska vår miljöpåverkan.


WRT arbetar med att bygga upp kvalitets- och miljöledning enligt FR2000. Systemen är integrerade och utgör därmed företagets verksamhetsledning. Vi har valt att arbeta efter FR2000 på grund av att det leder till en total genomlysning av företaget.  Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3..

Vi arbetar för att på sikt erhålla certifiering som inför våra kunder och leverantörer bekräftar att WRT har dokumenterade rutiner som säkerställer att vi kan leverera rätt vara/tjänst på rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet.


Hållbar utveckling


Hållbar utveckling är ett begrepp vars mål är att beskriva människans liv på en planet med begränsade resurser. Klimat- och miljöfrågor diskuteras av människor, organisationer och politiker världen över. Många är oroade över hur miljöförstöring och klimatförändringar kommer att påverka framtida generationer. Kommer våra barn och barnbarn att få uppleva jorden som den är i dag?


Mycket tyder på att jordens resurser förbrukas på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart. Vi tar utan att ge tillbaka. Detta är ett extra stort problem i fattiga delar av världen där den globala handeln har gjort att företag agerar utan att ta hänsyn till miljön och människorna runtomkring. Människor orsakar miljöproblem men skapar också lösningar på problemen


Miljöfrågor är samhällsfrågor. 


Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av en förstörd miljö. Hållbarhetsarbete innebär att miljöaspekterna tas med i samhällsutvecklingen och följaktligen även i vår verksamhetsutveckling.

 

Miljöhänsyn och medvetenhet


Miljömedvetenhet handlar om att ha en motiverande attityd och att uppmuntra både sig själv och andra att påbörja en förändringsprocess

Att vara miljömedveten är att veta vad det är som inverkar negativt på vår miljö, men också att känna till vad man kan göra åt det.Vår miljöpolicy


WRT ska kontinuerligt arbeta med att minska miljöbelastningen och därmed bidra till en renare och mer hälsosam miljö. Företagets miljöbelastning och förslag på åtgärder diskuteras vid varje styrelsemöte. Vi utvecklar och förbättrar ständigt vårt arbete med den indirekta och direkta miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till.


Övergripande mål:


Vi ska hushålla med naturens resurser såsom råvaror, material, energi och vatten,samt förebygga föroreningar.

Vi ska genom aktivt deltagande, löpande information och utbildning skapa engageman bland de anställda för miljöarbetet.

Vi ska minimera användningen av icke förnyelsebara material och bränslen.

Vi ska, i den mån det är möjligt, förvalta och erbjuda ett sortiment av produkter som anses vara de bästa miljövalen.

Vi ska följa forskning och utveckling på området och verka för att vårt miljöarbete är förebyggande, samt sträva efter ständiga förbättringar.

Vi ska ställa krav på våra leverantörer att agera värnande om naturens resurser ,samt att följa miljölagar och föreskrifter.

Vi ska öppet redovisa vårt miljöarbete och utforma verksamheten så att miljölagar och andra ställda verksamhetskrav utgör ett minimum för våra åtgärder.


Konkreta åtgärder:


Vi källsorterar våra sopor

Vi har avtal för hantering av miljöfarligt avfall

Vi använder enbart porslin i våra personal- och konferensutrymmen

Vi använder enbart lågenergilampor

Vi servar regelbundet våra bilar och samkör i möjligaste mån

Vi har valt att satsa på pellets uppvärmning

Vi ser löpande över vår elförbrukning och försöker förbättra den

Vi använder enbart miljötoners i våra skrivare

Vi minskar löpande användandet av kontorspapper och köper endast klorfritt, svanmärkt papper

Vi minskar energiförbrukningen genom att följa ”slå på/slå av” principen

Vi har tagit bort faxen till förmån för digital korresponden