Miljö

Miljöarbete och rutiner

 

Vårt mål är att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att minska vår miljöpåverkan

 

 

WRT arbetar med att bygga upp kvalitets- och miljöledning enligt FR2000. Systemen är integrerade och utgör därmed företagets verksamhetsledning. Vi har valt att arbeta efter FR2000 på grund av att det leder till en total genomlysning av företaget. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3..

Vi arbetar för att på sikt erhålla certifiering som inför våra kunder och leverantörer bekräftar att WRT har dokumenterade rutiner som säkerställer att vi kan leverera rätt vara/tjänst på rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet.

 

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp vars mål är att beskriva människans liv på en planet med begränsade resurser. Klimat- och miljöfrågor diskuteras av människor, organisationer och politiker världen över. Många är oroade över hur miljöförstöring och klimatförändringar kommer att påverka framtida generationer. Kommer våra barn och barnbarn att få uppleva jorden som den är i dag?

 

Mycket tyder på att jordens resurser förbrukas på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart. Vi tar utan att ge tillbaka. Detta är ett extra stort problem i fattiga delar av världen där den globala handeln har gjort att företag agerar utan att ta hänsyn till miljön och människorna runtomkring.

Människor orsakar miljöproblem men skapar också lösningar på problemen

 

Miljöfrågor är samhällsfrågor.

Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av en förstörd miljö. Hållbarhetsarbete innebär att miljöaspekterna tas med i samhällsutvecklingen och följaktligen även i vår verksamhetsutveckling.

Miljöhänsyn och medvetenhet

Miljömedvetenhet handlar om att ha en motiverande attityd och att uppmuntra både sig själv och andra att påbörja en förändringsprocess

Att vara miljömedveten är att veta vad det är som inverkar negativt på vår miljö, men också att känna till vad man kan göra åt det.

 

Vår miljöpolicy

 

WRT ska kontinuerligt arbeta med att minska miljöbelastningen och därmed bidra till en renare och mer hälsosam miljö. Företagets miljöbelastning och förslag på åtgärder diskuteras vid varje styrelsemöte. Vi utvecklar och förbättrar ständigt vårt arbete med den indirekta och direkta miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till.

 

 

Övergripande mål:

 

 • Vi ska hushålla med naturens resurser såsom råvaror, material, energi och vatten,samt förebygga föroreningar.
 • Vi ska genom aktivt deltagande, löpande information och utbildning skapa engageman bland de anställda för miljöarbetet.
 • Vi ska minimera användningen av icke förnyelsebara material och bränslen.
 • Vi ska, i den mån det är möjligt, förvalta och erbjuda ett sortiment av produkter som anses vara de bästa miljövalen.
 • Vi ska följa forskning och utveckling på området och verka för att vårt miljöarbete är förebyggande, samt sträva efter ständiga förbättringar.
 • Vi ska ställa krav på våra leverantörer att agera värnande om naturens resurser ,samt att följa miljölagar och föreskrifter.
 • Vi ska öppet redovisa vårt miljöarbete och utforma verksamheten så att miljölagar och andra ställda verksamhetskrav utgör ett minimum för våra åtgärder.

 

 

Konkreta åtgärder:

 

 • Vi källsorterar våra sopor
 • Vi har avtal för hantering av miljöfarligt avfall
 • Vi använder enbart porslin i våra personal- och konferensutrymmen
 • Vi använder enbart lågenergilampor
 • Vi servar regelbundet våra bilar och samkör i möjligaste mån
 • Vi har valt att satsa på pellets uppvärmning
 • Vi ser löpande över vår elförbrukning och försöker förbättra den
 • Vi använder enbart miljötoners i våra skrivare
 • Vi minskar löpande användandet av kontorspapper och köper endast klorfritt, svanmärkt papper
 • Vi minskar energiförbrukningen genom att följa ”slå på/slå av” principen
 • Vi har tagit bort faxen till förmån för digital korresponden

Sedan 2007 ingår WRT i Östman Group

Wikblom Hydraulik och Rörteknik AB, Anders Uppströms väg 21, 812 41 Gästrike-Hammarby, Tel: 0290-511 36, Mobil: 070 - 751 14 21, E-mail: info(at)wikblom.com