Från då till nu

Från då till nu

 

 

Gammalt vykort

Brukspatron Thore Petré

År 1659 fick myntmästaren Isak Kock (adlad Cronström), som då ägde större delen av anläggningarna, privilegier för järnbruket. Bruket såldes tio år senare till den dåvarande bergmästaren Johan Funck, men köptes bara något år därefter av brukspatron Isac Mackey d.ä. i vars familjs ägo det kom att vara i ca 20 år.

Hyttan, som nybyggts under 1690-talet, lades ned någon gång mellan 1702 och 1729. Därefter kom bruket att tillhöra släkten Uhr genom Anna Christina Mackeys giftermål med Johan Uhr(sonen David adlad af Uhr) och senare släkten Petré.

 

Från 1760-talet till 1810-talet var Hammarby bruk delat i två hälfter med två herrgårdsanläggningar på var sin sida om ån, Norra och Södra Hammarby. Under 1790-talet hette brukspatronerna Robert Fredrik Petré och Jacob Fougberg adlad Gripensvärd gift med Anna Margareta Uhr, dotter till Johan Uhr och Anna Christina Mackey. Vid denna tid anlades även en ny hammare intill den övre smedjan. År 1815 gavs tillstånd att uppföra två spikhamrar vid bruket. Thore Petré son till Jakob Fredrik

var då brukspatron på Hammarby bruk.

 

Hofors-Hammarby AB

Lancashiresmidet (är en äldre härdfärskningsmetod för framställning av smidbart järn (välljärn) genom uppvärmning och färskning av tackjärn på en härd, så kallad härdfärskning.Som bränsle används träkol, som förbränns med förvärmd luft. Järnet erhålls i halvsmält form på härdens botten, tas ut och smids under hammare till ämnen. Dessa bearbetas sedan vidare genom valsning och smidning till färdiga produkter.) introducerades vid Hammarby bruk 1854 och ersatte då tysksmidet. Under 1860-talet nedlades den s.k. bergsmanshammaren, och på dess plats byggdes brukets nya smedja. Hammarby bruk var då ett av landets största Lancashirebruk.

På 1870-talet fick dock bolaget där Hammarby ingick, Hofors-Hammarby AB stora finansiella problem. 1879 gick företaget i konkurs, och de nya ägarna Stockholms Enskilda Bank, valde att koncentrera driften till Hofors bruk, vilket medförde att bl.a. Hammarby bruk lades ned.

 

Storvik Sulfit AB

1888, bara några år efter att järnbruket lagts ned, uppfördes en sulfitfabrik i anslutning till platsen för den nedre smedjan (Kronohammaren). Initiativtagare var det nybildade Storviks Sulfit AB. Ingenjör Victor Folin ledde uppbyggnaden och driften av sulfitfabriken, som snart blev Skandinaviens största.

 

Järn, sulfit och plast

1982 lades sulfitfabriken ned, vilken som mest hade omkring 400 personer anställda. Den dåvarande ägaren Kopparfors AB investerade dock och uppförde en ny fabrik för plastbeläggning av kartong, detta redan 1983. Den 27 oktober 2005 meddelade den dåvarande ägaren Stora Enso att fabriken, som hade 90 anställda, skulle läggas ned den sista maj 2006.

 

Ralph Erskine

Sulfitfabrikens successiva utbyggnad under 1900-talet kom att resultera i en kraftig expansion av bostadsbebyggelsen. Under 1900-talets första årtionden kom detta att ske framför allt i form av friliggande villabebyggelse. Senare, under 1940-, 50- och 60-talen, tillkom även radhus och kedjehus. Av dessa är de som ritats av arkitekten Ralph Erskine speciellt berömda.

 

Silverbibeln

Anders Uppström

Anders Uppström ( 1806-1865), som vår väg är uppkallade efter, var en arbetarson som bruksägare Thore Petré fattade tycke för. Petré såg begåvning och bekostade Uppströms skolgång. Med tiden blev han en känd språkforskare.Silverbibeln är en unik handskriven evangeliebok från början av 500-talet, på det numera utdöda språket gotiska. Boken är i sin helhet skriven med bläck av silver eller guld, där silver är det dominerande och därmed upphovet till bokens namn. Anders Uppström ägnade många år åt att forska i, och sedan återge, denna bok. Tio blad ur boken var försvunna, men Uppström fick dessa i sin ägo av en döende biblioteksvaktmästare år 1857, och därmed kunde han ge ut en fullständig upplaga av den ryktbara boken. Ett arbete han för övrigt år 1854 belönades för med det Kungliga priset.*

 

Karl Johans pris

*Det Kungliga priset, är en belöning som Svenska Akademien varje år tilldelar en författare, "vare sig för någon särdeles värderik skrift, som under årets lopp utkommit, eller såsom bevis av aktning för förtjänster om vitterheten och språket eller slutligen såsom understöd åt någon ung författare av levande anlag". Kungliga priset, även kallat Karl Johans pris, stiftades 1835 av Karl XIV Johan, akademiens beskyddare, två år efter att Lundbladska priset hade utdelats för sista gången, och anvisas fortfarande av hans efterträdare på tronen. Det tilldelades första gången (1836) Anders Magnus Strinnholm och har sedan tilldelats såväl skönlitterära som vetenskapliga författare.

 

 

Källa: Nordisk familjebok_Karl Johans pris.

Sedan 2007 ingår WRT i Östman Group

Anders Uppström

Wikblom Hydraulik och Rörteknik AB, Anders Uppströms väg 21, 812 41 Gästrike-Hammarby, Tel: 0290-511 36, Mobil: 070 - 751 14 21, E-mail: info(at)wikblom.com